Chuyển text sang Unicode cho Minecraft

Chuỗi Unicode (Ví dụ: đẹp trai)

Mã Unicode (Ví dụ: \u0061 \u4e2d \u042f)